måndag 13 december 2010

Adv Birgitta Hållenius, Stockholm, tog arvode för annat än det hon var tillsatt för

Som jag berättat nedan om adv Sven-Erik Ekbäck så gjorde han en felaktig bodelning med bl.a. att tilldela hustrun efter skilsmässan olämpligt en andel i bostaden samt att vissa avdrag skulle ske på andelen.

Som väntat begärde f.d. hustrun att villan skulle säljas på offentlig auktion enl samäganderättslagen. En god man – adv Birgitta Hållenius tillsattes av domstolen för att sälja villan.

En god mans uppdrag är bara att sälja den fastighet hon har uppdragits att sälja. Hon kan inte enl lag beakta en bakomliggande bodelning eller sådana avdrag som bestämts av bodelningsförrättaren. De måste lösas av parterna separat.

Hon gjorde tre fel

- Hon började genast med att fördjupa sig i bodelningens avdrag. (2 tim)

- hon lade sedan ner 13 tim arbete på att försöka förlika parterna om avdragens storlek fast de inte uttyckt önkemål om att förlikas .

- efter 6 mån onödigt arbete (för (28125 kr) kom hon på att avdragen enl bodelningen inte kunde beaktas vid försäljningen av huset.

Stig Almgren vägrade betala hennes onödiga arbete varvid tingsrätten nedsatte hennes arvode (Mål T 4273-04 i fd Huddinge tingsrätt). I hovrätten framkom ytterligare omständigheter om att hon misskött sitt uppdrag. Hon visade då stor villighet att förlikas, viket också skedde.

Richard Allard

måndag 28 juni 2010

Adv Göran Lindén överklagade felaktiga omständigheter i en bodelning.

Efter Hans Brost som talats om nedan kopplades adv Göran Lindén in för överklagande till hovrätten.
Inte heller Göran Lindén yrkade på återförvisning. Han fördjupade sig istället i omständigheter i försök att minska hustruns andel i villan. Även om hustruns andel skulle minska så kvarstod problemet att fastställa till vilket belopp hustrun skulle lösas ut. (Mål Hovrätten T 4559-02)
Bedömningen av Göran Lindén är att han inte förstått huvudproblemet om bodelningen.

Richard Allard

Jurist Hans Brost kom inte till förhandlingar och missbedömde mål

Som jag nämnde nedan behövde Sven-Erik Ekbäcks bodelning överklagas och återförvisas till bodelningsförrättaren därför att den var ofullständig. Jurist Hans Brost kontaktades av Stig Almgren för att företräda honom vid överklagandet. Hans Brost gjorde tre fel.
1. I stämningsansökan yrkades inte att bodelningen skulle återförvisas. Endast att hustrun inte hade någon rätt alls till andel i villan, vilket inte skulle leda till någon framgång.
2. Hans Brost kom inte till den muntliga förberedelsen, utan ansåg att Stig Almgren själv kunde sköta framställningen där, vilket är felaktigt.
3. Dagen för huvudförhandlingen anmälde sig Hans Brost sjuk och uteblev helt från den. Stig Almgren fick själv framlägga sitt mål. Hans Brost hade uppgivit att han blivit inlagd på Sofiahemmet. Enl lämnad uppgift visade en kontroll att han inte varit där.
Även i det mål som senare skulle avgöra beloppsavdragens storlek anmälde sig Hans Brost sjuk dagen innan huvudförhandling.
Bedömningen blir att Hans Brost inte varit kunnig om bodelningar och därtill varit opålitlig vad beträffar att närvara vid förhandlingar.

Något liknande hände Birger Hjelm, som har skrivit boken Den underdåniga lydnaden. Han berättar att han som 10-åring blev tvångsomhändertagen pga att hans hans mor bl.a. av en av kommunen anlitad psykiater Stig Östenson bedömts sinnessjuk. Birger förlorade också kontakten med sina syskon p.g.a. åtgärder från Växsjö kommun.
I vuxen ålder kunde han ta del av kommunens handlingar.
Docent Bo Edvardsson på Örebro universitet fann då i en utredning att kommunen gravt misskött sig och att Stig Östensons bedömning av hans mor var grundlös. Se Utredning
Pga dessa allvarliga fel fanns anledning att tänka sig att kommunen var skadeståndsskyldig.
Birger Hjelm kontaktade Hans Brost som uppgav att möjlighet till skadestånd fanns.
De fel som Hans brost gjorde var
1. Hans Brost uppmärksammade inte att ärendet var preskiberat utan utredde och stämde kommunen samt tog arvode för detta.
2. Hans Brost uppsköt förhandling samt lämnade slutligen ifrån sig ärendet till advokat som genast konstaterade att preskription förelåg.
Richard Allard

söndag 20 juni 2010

Advokat Sven-Erik Ekbäck gjorde fel som kostade klienten mer en 1 miljon.

Sven-Erik Ekbäck förrättade en bodelning för en av mina bekanta som i slutänden kom honom att kosta 1.500.000 kr
Stig Almgren hade startat ett villabygge. När bygget nått ung till 40% ville hustrun skiljas och ansökte om äktenskapsskillnad. Så småningom kopplades advokat Sven Erik Ekbäck in som bodelningsförrättare. Då var huset färdigbyggt.

En bodelning ska utgå från de egendomsförhållanden som råder när man ansöker om äktenskapsskillnad. (Äktenskapsbalken 9 kap 3§ med förarbetena proposition 1986/87:1 sid 160) Den egendomen ska i princip delas lika och till det värde egendomen har per bodelningsdagen. Ung hälften av villan innehöll lokaler för Stig Almgrens företag. Andra hälften bostadsdelen, skulle delas lika. Eftersom bygget bara var färdigt till 40% utgjorde bostadsdelen 20% varvid hälften, ca 10%, av villans värde skulle tillfalla hustrun.
I bodelning fanns fyra fel. Bodelningen borde överklagats med hänvisning till dessa fel och återförvisats till bodelningsförrättaren.
Fel 1
Sven Erik Ekbäck beaktade inte att maken byggt färdigt huset utan tilldelade hustrun 20% i det färdigbyggda huset.
Fel 2
Sven Erik Ekbäck tilldelade hustrun andel i villan, varvid parterna kvarstod i ett egendomsförhållande. Det är ju meningen att egendomsgemenskapen ska upplösas med en bodelning. Han skulle låtit värdera villan och tilldelat hustrun en summa. Nu begärde hustrun offentlig auktion på villan till stora kostnader.
Fel 3
Avdrag som endast angavs med rubrik skulle göras på hustruns andel som amorteringar mm. Inte heller dessa fastställdes till belopp, utan ledde till en dyrbar tvist.
Fel 4
Hustrun skulle belastas med mäklararvode och reavinstskatt, vilket var helt fel. Fastigheten var ju inte såld för att hon blev delägare i den. Sven-Erik Ekbäck hade blandat ihop delningen med om hon tilldelats pengar (som skulle skett om bodelningen varit korrekt).

Slutbedömningen är att Sven Erik Ekbäcks bodelning är en slarvigt och ogenomtänkt förrättning, som egentligen inte var någon bodelning, eftersom inga beloppsbestämningar gjorts. Dessa var tvungna att avgöras i senare dyrbara rättegångar.

MVH
Richard Allard

torsdag 29 april 2010

Adv Michel Lorenius beaktade inte ett delskifte och försenade arvskifte i 10 år

Denna sajt är delvis upplagd med anledning av att jag vill lämna mina bedömningar av olika advokater jag haft kontakt med. Här lämnar jag en första bedömning.

Det mål jag nedan redovisat är en följd av advokat Michel Lorenius agerande som boutredningsman på byrån Lorenus & Partners på Bibloteksgatan 12 i Stockholm.

Han skötte ett arvskifte på ett sätt som orsakade delägarna en förlust på ca 1000.000 kr under 10 år.

Vi var 4 delägare i ett dödsbo ur vilket vi skiftade ut en av två fastigheter till mina syskon. Ur den andra fastigheten, som skulle säljas, skulle tas pengar till mig som kompensation. Det blev tvist om värdet på den delskiftade fastigheten så Michel Lorenius tillsattes som boutredningsman.
Han gjorde följande tre felhanteringar:
1. Han sålde den andra fastigheten men gav inga pengar till mig då han ansåg att han inte hade något att göra med den överenskommelse som träffats mellan delägarna vid delskiftet, då det låg före hans förordnande. En felaktig bedömning eftersom boutredningsman har skyldighet att beakta alla händelser i ett arvskifte.
2. Innan försäljningen av fastigheten informerade han inte klart delägarna vad som skulle hända med köpeskillingen, så att de hade kunnat ta ställning till om det hade varit bättre att behålla den. Han satte köpeskillingen på ett nästan räntelöst konto under 5 år medan den delskiftade fastigheten steg med 100%. Det gjorde att pengarna från den sålda fastigheten inte räckte till mig.
3. Eftersom de övriga delägarna måste ersätta mig ska boutredningsman normalt begära in säkerheter från dem vid skiftet. Michel lorenius begärde inte in dessa säkerheter varvid en av delägarna undanskaffade sin egendom för att slippa betala, se nedan.

Adv Örjan Teleman i Halmstad (nu pensionerad) som är författare och något av en expert på bodelningar och arvskiften, gick igenom ovanstående hantering och hade kritiska synpunkter på Michel Lorenius.

Min bedömning är att advokat Michel Lorenius inte bör accepteras som skiftes- eller boutredningsman.

Jag vill tillägga att anmälan till Advokatsamfundet lämnades in, men Advokatsamfundet lämnade inte ens ett uttalande, (den lägsta graden av anmärkning) på Michel Lorenius.
På sajten advokatsguiden.se, (som f.n. inte verkar fungera), har jag läst att det svenska systemet där advokater bedömer sina egna inte är tillfredställande. I Danmark som har ett annat system förekommer många fler anmärkningar mot advokater.
Vidare tar man inte emot klagomål mot advokater i Allmänna reklamatinsnämnden, vilket synes märkligt eftersom alla andra servisföretag handläggs.

MVH
Richard Allard

söndag 7 mars 2010

Högsta domstolen ansåg underrätternas beslut felaktigt

Den 1 juni 2009 överklagade jag och min advokat Christina Bergenstein hovrättens beslut till Högsta domstolen. Som skäl angav vi det jag sagt ovan, att arvskiftet (huvudmålet) visst kan tas upp om en domstol finner att förlikningsavtal är ogiltigt, enligt rättfall och prof. Torbjörn Andersson. Samt betonade vi rätten till prövning enligt Europakonventionen Art 6.

Den 11 dec 2009 kom HD med beslutet att den i och för sig inte prövade hovrättens beslut men i det fastställde att jag hade rätt att åter stämma motparten. HD hade således ansett att domstolarna gjort fel.

Hur som helst har detta fel kostat mig och mitt försäkringsbolag 120 000kr, (+samhällets kostnad), samt 2,5 års försening av målet.

I februari 2009 begärde jag därför om utredning och skadestånd till Justitiekanslern, dels med beaktande av Europakonventionen, dels med den dåliga motiveringen av besluten. Justitiekanslern har hand om tillsyn av bl.a. domstolarnas handläggning av mål, och ska beakta bl.a. Europakonventionen.

Min advokat har menat att HD skulle tagit upp beslutet till prövning därför att det ännu inte erhållits klarhet i på vilka grunder underrätterna avvisade målet. Tingsrätten och hovrätten angav dessutom olika skäl till avvisningen. Tingsrätten angav att min advokat inte angivit tillräckliga skäl för att målet skulle prövas. Hovrätten sade att inga som helst skäl hade varit tillräckliga för att ta upp målet. Jag hoppas få ett svar på det genom JK.

Ny stämningsansökan ska skickas inom kort.

Richard Allard


[Valid Atom 1.0]
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,
http://bloggkartan.se/registrera/17932/oestermalm