måndag 28 juni 2010

Adv Göran Lindén överklagade felaktiga omständigheter i en bodelning.

Efter Hans Brost som talats om nedan kopplades adv Göran Lindén in för överklagande till hovrätten.
Inte heller Göran Lindén yrkade på återförvisning. Han fördjupade sig istället i omständigheter i försök att minska hustruns andel i villan. Även om hustruns andel skulle minska så kvarstod problemet att fastställa till vilket belopp hustrun skulle lösas ut. (Mål Hovrätten T 4559-02)
Bedömningen av Göran Lindén är att han inte förstått huvudproblemet om bodelningen.

Richard Allard

Jurist Hans Brost kom inte till förhandlingar och missbedömde mål

Som jag nämnde nedan behövde Sven-Erik Ekbäcks bodelning överklagas och återförvisas till bodelningsförrättaren därför att den var ofullständig. Jurist Hans Brost kontaktades av Stig Almgren för att företräda honom vid överklagandet. Hans Brost gjorde tre fel.
1. I stämningsansökan yrkades inte att bodelningen skulle återförvisas. Endast att hustrun inte hade någon rätt alls till andel i villan, vilket inte skulle leda till någon framgång.
2. Hans Brost kom inte till den muntliga förberedelsen, utan ansåg att Stig Almgren själv kunde sköta framställningen där, vilket är felaktigt.
3. Dagen för huvudförhandlingen anmälde sig Hans Brost sjuk och uteblev helt från den. Stig Almgren fick själv framlägga sitt mål. Hans Brost hade uppgivit att han blivit inlagd på Sofiahemmet. Enl lämnad uppgift visade en kontroll att han inte varit där.
Även i det mål som senare skulle avgöra beloppsavdragens storlek anmälde sig Hans Brost sjuk dagen innan huvudförhandling.
Bedömningen blir att Hans Brost inte varit kunnig om bodelningar och därtill varit opålitlig vad beträffar att närvara vid förhandlingar.

Något liknande hände Birger Hjelm, som har skrivit boken Den underdåniga lydnaden. Han berättar att han som 10-åring blev tvångsomhändertagen pga att hans hans mor bl.a. av en av kommunen anlitad psykiater Stig Östenson bedömts sinnessjuk. Birger förlorade också kontakten med sina syskon p.g.a. åtgärder från Växsjö kommun.
I vuxen ålder kunde han ta del av kommunens handlingar.
Docent Bo Edvardsson på Örebro universitet fann då i en utredning att kommunen gravt misskött sig och att Stig Östensons bedömning av hans mor var grundlös. Se Utredning
Pga dessa allvarliga fel fanns anledning att tänka sig att kommunen var skadeståndsskyldig.
Birger Hjelm kontaktade Hans Brost som uppgav att möjlighet till skadestånd fanns.
De fel som Hans brost gjorde var
1. Hans Brost uppmärksammade inte att ärendet var preskiberat utan utredde och stämde kommunen samt tog arvode för detta.
2. Hans Brost uppsköt förhandling samt lämnade slutligen ifrån sig ärendet till advokat som genast konstaterade att preskription förelåg.
Richard Allard

söndag 20 juni 2010

Advokat Sven-Erik Ekbäck gjorde fel som kostade klienten mer en 1 miljon.

Sven-Erik Ekbäck förrättade en bodelning för en av mina bekanta som i slutänden kom honom att kosta 1.500.000 kr
Stig Almgren hade startat ett villabygge. När bygget nått ung till 40% ville hustrun skiljas och ansökte om äktenskapsskillnad. Så småningom kopplades advokat Sven Erik Ekbäck in som bodelningsförrättare. Då var huset färdigbyggt.

En bodelning ska utgå från de egendomsförhållanden som råder när man ansöker om äktenskapsskillnad. (Äktenskapsbalken 9 kap 3§ med förarbetena proposition 1986/87:1 sid 160) Den egendomen ska i princip delas lika och till det värde egendomen har per bodelningsdagen. Ung hälften av villan innehöll lokaler för Stig Almgrens företag. Andra hälften bostadsdelen, skulle delas lika. Eftersom bygget bara var färdigt till 40% utgjorde bostadsdelen 20% varvid hälften, ca 10%, av villans värde skulle tillfalla hustrun.
I bodelning fanns fyra fel. Bodelningen borde överklagats med hänvisning till dessa fel och återförvisats till bodelningsförrättaren.
Fel 1
Sven Erik Ekbäck beaktade inte att maken byggt färdigt huset utan tilldelade hustrun 20% i det färdigbyggda huset.
Fel 2
Sven Erik Ekbäck tilldelade hustrun andel i villan, varvid parterna kvarstod i ett egendomsförhållande. Det är ju meningen att egendomsgemenskapen ska upplösas med en bodelning. Han skulle låtit värdera villan och tilldelat hustrun en summa. Nu begärde hustrun offentlig auktion på villan till stora kostnader.
Fel 3
Avdrag som endast angavs med rubrik skulle göras på hustruns andel som amorteringar mm. Inte heller dessa fastställdes till belopp, utan ledde till en dyrbar tvist.
Fel 4
Hustrun skulle belastas med mäklararvode och reavinstskatt, vilket var helt fel. Fastigheten var ju inte såld för att hon blev delägare i den. Sven-Erik Ekbäck hade blandat ihop delningen med om hon tilldelats pengar (som skulle skett om bodelningen varit korrekt).

Slutbedömningen är att Sven Erik Ekbäcks bodelning är en slarvigt och ogenomtänkt förrättning, som egentligen inte var någon bodelning, eftersom inga beloppsbestämningar gjorts. Dessa var tvungna att avgöras i senare dyrbara rättegångar.

MVH
Richard Allard