fredag 25 september 2009

Solna tingsrätt och Svea hovrätt har brutit mot Europakonventionen

Jag har förvägrats rättslig prövning av om ett förlikningsavtal kan vara ogiltigt.
Jag vill här redovisa vissa domares inställning till Europakonventionen art 6 som säger att var och en har rätt till rättslig prövning av sina civila rättigheter.


Vid en rättstvist ingick jag en förlikning där jag väsentligt sänkte ett skuldbelopp pga att motparten försäkrat att hon inte hade några tillgångar. (Södra Roslags tingsrätt Protokoll 07-01-23 i mål T 1851-03 m fl.) Vid en kontroll senare visade sig att uppgiften var felaktig, då motparten ägde stora tillgångar i form av en fastighet.
Om ett avtal bygger på uppgifter som är felaktiga kan part i domstol få prövat om avtalet är ogiltigt p.g.a felaktiga förutsättningar eller svek.

Jag stämde motparten i Solna tingsrätt med begäran om att om att avtalet skulle förklaras ogiltigt. (Mål T6835-07 m.fl) Om det befinns ogiltigt ska enligt rättspraxis (Nytt juridiskt arkiv 1975 s 507) det mål vari förlikningsavtalet träffades (huvudmålet) återupptas.
Rådmannen Annelise Detthoff i Solna tingsrätt beslutade då att jag inte fick ta upp målet därför jag inte hade någon nytta av att ogiltigheten prövades. Varför jag inte hade någon nytta av det framgick inte. Min advokat eller hennes kollegor stod helt frågande inför beslutet.
Enligt Europakonventionen har man rätt till rättslig prövning av sina civila rättigheter. Om man inte skulle ha rätt måste enligt rättspraxis i Europadomstolen domstol motivera dom/beslut om det inte klart framgår av lag. Detta för att man ska förstå beslutet och veta hur det ska överklagas.
Jag ringde då ordföranden Annelise Detthoff och bad henne säga något om grunden med hänvisning till motiveringsskyldigheten. Hon svarade att hon inte kunde göra det på grund av sin neutralitet.
En domstols motivering har inget med neutralitet att göra. Jag hävdade för min advokat att jag måste förstå beslutet och vi kontaktade därför en professor i processrätt, Torbjörn Andersson i Uppsala. Han lämnade ett utlåtande att inte heller han kunde förstå beslutet och att det enligt hans mening inte fanns skäl att avvisa målet.
Vi överklagade till Svea hovrätt utifrån gissade skäl till tingsrättens beslut och sände med Torbjörn Anderssons uttalande. Den 4 maj kom hovrätten med sitt beslut, Ö 6453-08, vari hovrättsråden Henrik Löv, Rose Thorsén och Peder Munck medverkat. Dessa hade beslutat att ogiltigheten inte kan prövas eftersom huvudmålet, arvskiftet inte kan återupptas. Varför det inte kan återupptas har inte heller motiverats. De har således intagit motsatt ståndpunkt till prof. Andersson och ovan angivet rättsfall NJA 1975 s 507.
Det anmärkningsvärda här är att åtminstone dessa fyra lagkunniga personer har gjort beslut där skälen inte klart framgår i lag eller i tillgängliga rättsfall. Det allvarligaste är dock att de inte lämnat någon motivering till besluten så att de kan förstås av vare sig mig eller advokater. Jag har fortfarande inte fått någon förklaring.

Såvitt jag kan se är detta ett brott mot Europakonventionen.

Jag lägger ut detta på denna blogg så att var och en kan bilda sig en uppfattning om dessa personers kompetens. Läsare som står i begrepp att få tvister behandlade i Solna tingsrätt eller Svea hovrätt har möjlighet att lämna uttalande om den domare som ska döma i deras mål.
Som jag förstår finns inte på nätet bedömningar av domare och advokater på det sätt som finns av företag och läkare (Doktorguiden).

Andra har kanske också synpunkter på domstolars processuella hantering av tvistemål.

Richard Allard

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar