lördag 9 juni 2012

Adv Christina Bergenstein och Advokatsamfundet

Den 6 mars gick disciplinanmälan in till Advokatsamfundet. Jag påtalade där två fel som jag ansett Chrisrina Bergenstein gjort:

1.Att advokaten inte haft tillräcklig kunksp om aktuell processrätt, inte försökt inhämta kunskap om denna och att hon därför nedlagt gagnlöst arbete

2. Att advokaten inte uppmärksammat rättegångsfel som enligt mon mening begicks av f.d. Södra Roslags tingsrätt och inte ens diskuterat med mig vilken rättslig verkan detta hade för prövningen av ogiltigheten.

Jag ställde därpå ett antal frågor. T.ex
om hon ansåg att hon gett rätt skäl till domstolarna att domstolsprövning skulle ske (förfång),
vems ansvar det var att ta reda på varför målet avvisats,
Om hon märke att hon saknade kunskap, borde hon inte frånträtt målet, eller vad skulle annars advokaten göra?
Hade advokaten sökt i NJAs register efter rättsfall?
Upptäckte hon att avskrivningen av överklagandet av arvskiftet var konstig?

Adv Christina Bergenstein svarade den 27 april 2012. Hon angav att hon under första mötet i juni 2007 uppgivit för mig att det inte låg inom hennes kompetensområde att upprätta resningsansökan. Det framgår inte vad hon menar med resningsansökan här. Domvillan i arvskiftesöveklagandet var ju inte upptäckt 2007. Fråga om resning av arvskiftet om avtalet skulle ogiltigförklaras hade ännu inte inträffat.
Vidare uppgav hon att hon inte nedlagt gagnlöst arbete och inte inom ramen för sitt arbete försuttit någon frist. I svaret till samfundet frågade jag på vilket sätt hennes arbete fyllt sin funktion. Och vad avsåg fristen handlade det om att i första hand se vad som inträffat eftersom det styrde upplägget av detta mål. I övrigt uppgav advokaten att hon penetrerat relevant praxis och doktrin (juridisk litteratur) men menade juridiken är komplex och att rättsläget inte var klarlagt.

Jag avgav svar den 8 maj där jag i huvudsak frågade varför domstolarna avvisat målet enligt advokatens mening. Även om rättsläget är oklart så borde ju ombudet kunna redovisa den uppfattning om rättsläget som advokaten haft under de 4,5 åren som rättegång har pågått. Jag uppgav att jag betalt 130000 kr för att få svar på denna fråga.

För närvarande väntar jag på svar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar