måndag 28 maj 2012

Oklara motiveringar från Solna tingsrätt

Eftersom HD faktiskt angett att ny talan kunde väckas gjorde vi det.
Så länge en sak inte är prövad kan man fortsätta att försöka väcka talan i målet även om talan avvisas. Om man inte vet varför den avvisats kan man försöka med nya argument. Enda nackdelen är det det kostar pengar. Om en sak är avdömd i domstol däremot kan den inte tas upp till prövning igen (Rättegångsbalken 17kap, 11§).

Denna gång lämnade jag till Solna tingsrätt en kravspecifikation där jag bl.a. begärde att domstolen i fall av avvisande skulle lämna förståeliga domskäl, att domstolen inte skulle stämma motparten om formella hinder ändå skulle föreligga att ta upp målet, att motparten var nämndeman i domstolen och att jag förväntade mig att att en domare tillsattes som inte kunde misstänkas för jäv mm.

Domstolen stämde åter motparten och kallade till muntlig förberedelse. Där sade ordföranden rådmannen Hans Cappelen-Smith bla a. att problemet var hur man skulle kunna återuppta arvskiftet till prövning. Det var mycket försiktigt uttryckt, men då var det mitt syfte och i enlighet med de rättsfall som jag och min advokat då hade för handen bla NJA 1975 s 507.

Hur som helst, domstolen avvisade åter målet. 12 jan 2011 (T3800-10) Nu med motiveringen att en ogiltigförklaring av avtalet bara skulle leda till att jag förlorade de 60000 som avtalet gav mig, och att ogiltigförklaringen inte skulle utgöra grund för resning av arvskiftet.
Denna motivering var, som den uppmärksamme läsaren säkert kan se, synnerligen konstig. Jag skulle således förlora 60000 om jag vann målet. Det betydde också att motparten genom att medge talan skulle vinna 60000 kr. Jag skulle alltså förlora pengar genom att vinna målet och motparten skulle vinna genom att förlora talan. Detta verkade vara helt uppochner.
Detta berodde på att domstolen och min advokat talade förbi varandra genom att min advokat inget förstod och domstolen inte ville förklara.

Skälet till uttalandet ligger i vad domstolen skriver "Ett bifall till käromålet skulle inte i sig medföra att Richard Allard skulle kunna disponera större belopp än vad som tillerkänts honom genom förlikningsavtalet."  Först måste man fråga sig varför domstolen inte anger varifrån uppgiften kommer? 
Och för det andra, om saken ligger till som i de nyupptäckta rättsfallen, varför säger inte domstolen klart och tydligt
"Arvskiftet, som vinner rättskraft om förlikningsavtalet ogiltigförklaras skulle inte ge Richard Allard mer pengar än förlikningsavtalet."
Vill man vara otydlig?
Jag hade som ovan nämnts, speciellt bett domstolen vara noggrann i sin motivering. Ändå var man det inte.

Motpartens advokat Per Lindquist hade vidare i sitt svaromål gjort en 7-sidig utredning som i stora delar var irrelevant eller onödigt omfattande. Efter yrkande från min advokat halverade domstolen i huvudsak hans arvode. Enligt min advokat är det allvarlig kritik mot en advokat att få sitt arvode halverat.

Nästa steg var att överklaga till hovrätten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar