fredag 25 maj 2012

Fel från domare Klas Reinholdsson, adv Ulf Klementsson och Christina Bergenstein

Det hade bara gått några dagar efter att delägarna skrivit under avtalet och jag funderade på några uppgifter som en av delägarna lämnat till mig under förhandlingen. Jag hade ställt mig tveksam till sanningshalten av dem men det fanns ingen möjlighet att kontrollera dem då. Nu föll det mig in att kontrollera uppgifterna hos några myndigheter och det visade sig att mina farhågor var befogade. En av parterna hade lämnat felaktiga uppgifter och jag hade skrivit under avtalet med utgångspunkt från att de var sanna.

Min advokat Ulf Klementsson som uppmärksammat min tveksamhet, hade heller inte rått mig att villkora avtalet så att det bara gälla om uppgifterna var korrekta. Jag försökte få råd av min advokat hur man skulle förfara, man han visste ingenting. Jag överklagade då själv avskrivningen till hovrätten och sedan till HD med skälet att avtalet kunde vara ogiltigt, men båda avslog målet.
Utifrån de rättsfall jag hittat på Universitetet tror jag nu att jag förstår varför. Jag skulle i första hand  ha angripit domvillan, och därefter kunde frågan om ogiltigheten ha kunnat tas upp.

I juni kontaktade jag adv Christina Bergenstein i syfte att få avtalet prövat i särskild rättegång. Christina B är en trevlig person. Anledningen till att jag valde henne var att hon vid en fråga per tel varit noga med att ta reda på om det svar hon gav var riktigt. Det gav ett intryck av noggrannhet. Tyvärr måste jag konstatera att i praktiken blev det annorlunda.

När vi träffades första gången den 16 juni 2007 lämnade jag genast över förlikningsavtalet och Södra Roslags tingsrätts beslut om avskrivning. Christina B borde då enligt min mening ha sett att avtalet såg konstigt ut, ha frågat mig om varför avtalet sade att arvskiftet inte skulle undanröjas och berättat det besvärliga med att skiftet vann laga kraft när avtalets giltighet nu skulle ifrågasättas.
En advokats uppgift är ju i första hand att kunna de processrättsliga formaliteterna så att inte ett mål faller pga en missad detalj. Enligt Rättegångsbalken så kunde frågan om att domstolen inte undanröjt arvskiftet utgöra grund till resning i HD i 6 månader. Den tiden hade precis börjat löpa. Det fanns alltså 6 mån tidsfrist att angripa domvillan. Det skedde inte, vilket var nästa fel.

Min advokat har senare uppgivit att hon inte fått i uppdrag att kontrollera om avskrivningen var riktigt gjord. (så har jag uppfattat det) Jag menar att om jag inte ens misstänker att ett rättegångsfel föreligger kan jag givetvis inte ge någon i uppdrag att kolla ett beslut. Det är bara en advokat som kan se det. Avskrivningens utförande utgjorde vidare den ram för hur ogiltighetsmålet skulle läggas upp. Föreligger ett rättegångsfel måste advokaten föra saken på tal så att klienten ska kunna ta ställning till vilka alternativ som står tillbuds för att  gå vidare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar